Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Opiekunowie lat

 

Zakres obowiązków opiekuna roku w Instytucie Historii

 

§ 1

 

Dyrektor Instytutu Historii powołuje opiekuna roku na cały cykl kształcenia spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Historii oraz nadzoruje jego pracę.

 

§ 2

 

Opiekun reprezentuje studentów danego roku, wspomagając ich w wyrażaniu opinii i formułowaniu wniosków, a także oferuje im pomoc w sprawach związanych z:

1) organizacją procesu dydaktycznego,

2) świadczeniami socjalnymi,

3) zaspokajaniem potrzeb informacyjnych wynikających z realizacji procesu dydaktycznego.

 

§ 3

 

1. Do obowiązków opiekuna należy zorganizowanie na początku pierwszego roku studiów spotkania ze

studentami, mającego na celu:

1) przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji roku akademickiego, toku

studiów, systemu pomocy materialnej, regulaminu studiów i innych przepisów obowiązujących na

Uczelni,

2) zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną Uczelni,

3) poinformowanie studentów o kompetencjach władz nadzorujących proces dydaktyczny na Uczelni,

4) przeprowadzenie wyborów starosty roku.

 

2. Do obowiązków opiekuna należy również:

1) nawiązanie współpracy i utrzymywanie regularnego kontaktu z pracownikiem Biura ds. Obsługi Studentów i Doktorantów, prowadzącego obsługę administracyjną danego roku w Instytucie Historii,

2) pomoc w prowadzeniu spraw związanych z przyznaniem stypendiów i innych świadczeń materialnych,

3) stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących związanych z organizacją procesu dydaktycznego.

 

§ 4

 

Opiekun roku w miarę możliwości:

1) służy radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności osobistych studentów,

2) ułatwia proces adaptacyjny studentów w początkowym okresie studiów,

3) diagnozuje potrzeby społeczne i materialne studentów,

4) inspiruje i koordynuje aktywność społeczną studentów na rzecz Instytutu Historii i Akademii Pomorskiej oraz lokalnego środowiska, a także współdziała w tym zakresie z Samorządem Studenckim i organizacjami studenckimi działającymi na Uczelni,

5) kształtuje kulturę osobistą studentów oraz rozbudza zainteresowania naukowe i kulturalne.

 

§ 5

 

1) Opiekun roku współpracuje z władzami Instytutu, Samorządem Studenckim oraz ze starostą roku w sprawach związanych z procesem kształcenia i w sprawach socjalno-bytowych studentów.

2) Opiekun roku uczestniczy wraz ze swoim rokiem w uroczystościach organizowanych przez Uczelnię lub Instytut Historii.

 

§ 6

 

1. Opiekun roku jest oceniany przez studentów danego roku po upływie roku akademickiego.

2. Pozytywna ocena studentów decyduje o przyznaniu opiekunowi roku punktów za działalność organizacyjną, zgodną z Regulaminem oceny nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

§7

 

1. Opiekun może być odwołany z powierzonej mu funkcji przed upływem czasu, na jaki została mu ona

powierzona, z powodu okoliczności obiektywnych (np. urlop naukowy, zdrowotny). Decyzję podejmuje

dyrektor Instytutu Historii.

2. Odwołanie opiekuna może nastąpić również z powodu niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Instytutu Historii, po zasięgnięciu opinii studentów i Samorządu Studenckiego.

Znajdziesz nas tutaj