Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dr hab. Zenon Romanow, prof. AP

Dr hab. Zenon Romanow, prof. AP

Tytuł zawodowy i stopnie naukowe

a/ mgr historii (1979) – Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, dyplom z wyróżnieniem, promotorzy – prof. dr hab. Andrzej Czarnik i doc. dr Bożenna Chmielewska, nagroda pierwszego stopnia Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego za pracę magisterską związaną tematycznie ze Słupskiem (1980);

b/ dr nauk humanistycznych w zakresie historii (1988), Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, promotor – prof. zw. dr hab. Andrzej Czarnik, recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogusław Drewniak, prof. dr hab. Hieronim Rybicki, tytuł: Ludność niemiecka na zachodnich i północnych obszarach Polski w latach 1945-1947;

c/ dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii (1999), Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Sakson, prof. zw. dr hab. Roman Wapiński, prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski, tytuł: Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945-1960.

Granty

a/ grant Komitetu Badań Naukowych (1992) – 20 mln zł (starych zł.)

b/ grant Komitetu Badań Naukowych (1994) – 12 mln zł (starych zł.)

Nagrody i wyróżnienia

a/ kilkakrotnie otrzymałem nagrodę I i II stopnia rektora AP 

 

Monografie

 

 1. Ludność niemiecka na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1947, Słupsk 1992.
 2. Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945-1960, Słupsk 1999.
 3. Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945-1975, Słupsk 2010.

Prace zbiorowe zredagowane

 1. Abiit, non obiit. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, red. Zenon Romanow, Słupsk 2006.
 2. Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Zenon Romanow, Bytów-Pruszcz Gdański 2010.
 3. Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI-XX w.) XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Zenon Romanow, Słupsk 2013.

Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych, recenzje i inne

 1. Ludność niemiecka w Słupsku w latach 1945-1947, „Koszalińskie Studia i Materiały”, 1981, nr 1, s.182-194.
 2. Działalność niemieckiego Zarządu Miejskiego w Szczecinie w okresie od maja do lipca 1945 roku, „Rocznik Koszaliński”, nr 20, 1984-1985, s. 144-162.
 3. (Rec.) Stanisław Łach, Osadnictwo wiejskie naziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945-1950, Słupsk 1983, [w:] „Rocznik Koszaliński”, nr 20, 1984-1985, s. 183-185.
 4. Zatrudnienie i aprowizacja ludności niemieckiej na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku, „Przegląd Zachodniopomorski”, 1988, nr 4, s. 67-84.
 5. Działalność antyfaszystów niemieckich na Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, 1990, nr 2, s. 211-234.
 6. Ludność niemiecka a problemy osadnictwa polskiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1949, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 3, 1993, s. 153-163.
 7. Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1958, [w:] Pomorze - trudna ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości 1945-1995, red. Andrzej Sakson, Poznań 1996, s. 203-217.
 8. Szkolnictwo z niemieckim językiem nauczania na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1962, „Przegląd Zachodniopomorski”, 1996, nr 3, s. 129-149.
 9. Kształtowanie się polityki władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945-1946, [w:] IV Konferencja Kaszubsko-Słowińska, red. Hieronim Rybicki, Słupsk 1996, s. 53-71.
 10. Położenie ludności niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1950-1957, [w:] Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po II wojnie światowej, Materiały z konferencji, red. Stanisław Łach, Słupsk 1997, s. 219-228.
 11. Walka władz polskich z językiem niemieckim na terenach Ziem Zachodnich i Północnych zamieszkałych przez ludność rodzimą w latach 1945-1956, [w:] Pomerania Ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red. Marzenna Giedrojć i Janusz Mieczkowski, Szczecin 1998, s. 81-89.
 12. Ludność rodzima na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej, [w:] Ludność rodzima i polska na Pomorzu Zachodnim. VIII- XX wiek, red. Kazimierz Kozłowski, Szczecin 1999, s.49-68.
 13. Przebieg paszportyzacji ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1951-1953, [w:] Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie stalinowskim, red. Czesław Osękowski, Zielona Góra 1999, s. 229-241.
 14. (Rec.) Andrzej Czarnik, Z dziennika hitlerowskiego propagandysty. Zapiski Wernera Kocha z Człuchowa z lat 1936-1941, Słupsk 1998, [w:] „Przegląd Zachodniopomorski”, 1999, z.3, s.223-225.
 15. (Rec.) Roman Drozd, Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach  zachodnich i północnych Polski w ramach akcji „Wisła”, Warszawa 1997, [w:] „Przegląd Zachodniopomorski”, 1999, z.3, s. 228-231.
 16. (Rec.) Maciej Hejger, Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947, Słupsk 1998, [w:] „Przegląd Zachodniopomorski”, 1999, z.3, s. 225-228.
 17. Ludność rodzima na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej, [w:] Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red. Paweł Bartnik i Kazimierz Kozłowski, Szczecin 2000, s.289-300.
 18. Nazwy ulic Słupska w XX wieku, [w:] VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim. Pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów. Materiały z konferencji, Darłowo, 8-9 września 2000, red. Wojciech Łysiak, Poznań 2001, s. 97-117.
 19. Zajęcie Słupska przez Armię Czerwoną w 1945 roku, [w:] Życie dawnych Pomorzan I. Materiały z konferencji, Bytów, 20-21 października 2000, red. Wojciech Łysiak, Bytów-Poznań 2001, s.237-246.
 20. Kreowanie „polityki pamięci” na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2000, „Zeszyty InstytutuZachodniego”, nr 24/2002, ss. 32.
 21. Administracja państwowa i samorządowa powiatu słupskiego w latach 1945-1975, [w:] Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo-administracja-kultura. Materiały z VII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej, Słupsk 5-6 grudnia 2002, red. Andrzej Czarnik, Słupsk 2003, s. 140-151.
 22. Tradycje regionalne w polityce władz województwa koszalińskiego w latach 1950-1975, [w:] Koszalin i ziemia koszalińska. Historia i kultura. Materiały z I konferencji naukowej. Koszalin, 27-28 września 2002 roku, red. Wojciech Łysiak, Koszalin 2003, s. 211-221.
 23. Samorząd miasta Słupska w latach 1945-1950, [w:] Pamięci historyka polskich kresów Tadeusza Gasztolda, red. Józef Lindmajer, Słupsk 2003, s. 163-180.
 24. Obóz pracy dla Niemców w Złotowie (1945-1946), „Kronika Wielkopolski”,2003, nr 2, s. 60-75.
 25. Zjazd autochtonów w Szczecinie 21-22 września 1946 roku, [w:] Życie dawnych Pomorzan II. Materiały z konferencji, Bytów, 17-18 października 2002, red. Wojciech Łysiak, Bytów-Poznań 2003, s. 285-292.
 26. Memoriał Polaków z powiatu złotowskiego z 18 września 1945 roku, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 10, 2003, s. 305-316.
 27. Problemy polskiej ludności rodzimej powiatu złotowskiego w memoriale Polskiego Związku Zachodniego z 1948 roku, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 11, 2004, s. 279-286.
 28. Krajniacy złotowscy wobec przemian politycznych i społecznych w latach 1956-1959, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2005, z. 1, s. 37-60.
 29. Znaczenie Słupska w regionie zachodniopomorskim w powojennym sześćdziesięcioleciu, [w:] Pomorze Zachodnie w latach 1945-2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, red. Kazimierz Kozłowski, Szczecin 2005, s. 281-290.
 30. Relacje między ludnością rodzimą a napływową w powiecie złotowskim po drugiej wojnie światowej, [w:] Złotów nasz i wasz. Losy autochtonów, repatriantów, przesiedleńców po II wojnie światowej na Ziemi Złotowskiej, red. Zofia Korpusik-Jelonkowa, Złotów 2006, s. 9-16.
 31. Andrzej Czarnik – nauczyciel, historyk, społecznik, [w:] Abiit, non obiit. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, red. Zenon Romanow, Słupsk 2006, s. 5-8.
 32. Bibliografia publikacji Andrzeja Czarnika, [w:] Abiit, non obiit. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, red. Zenon Romanow, Słupsk 2006, s. 9-12 (współautor Wojciech Skóra).
 33. Zjazd działaczy V dzielnicy Związku Polaków w Niemczech w Złotowie w 1957 roku, [w:] Abiit, non obiit. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, red. Zenon Romanow, Słupsk 2006, s. 239-251.
 34. Pamięć historyczna mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945-1989 na przykładzie Pomorza Zachodniego, [w:] Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. Andrzej Sakson, Poznań 2006, s. 201-217.
 35. Bożenna Chmielewska (8 III 1930 – 9 I 2009), „Słupskie Studia Historyczne”, nr 14, 2008, s. 223-225.
 36. Komunistyczne organy bezpieczeństwa wobec polskiej ludności rodzimej powiatu złotowskiego w latach 1945-1956, [w:] Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia, red. Jarosław Syrnyk, Warszawa 2009, s. 294-313.
 37. Tradycje Związku Polaków w Niemczech w polityce władz Pomorza Zachodniego w latach 1945-1975, [w:] Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Zenon Romanow, Bytów-Pruszcz Gdański 2010, s. 187-202.
 38. Osadnictwo ludności polskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1959, [w:] Mniejszość ukraińska w trosce o swoją identyczność. Jubileusz 50-lecia wspólnoty greckokatolickiej w Wałczu, red. Jarosław Moskałyk, Wałcz 2010, s. 123-141.
 39. Dzieje regionu w polityce i propagandzie władz Pomorza Środkowego w latach 1950-1975, [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989r. Tom studiów, red. Magdalena Semczyszyn, Tomasz Sikorski i Adam Wątor, Szczecin 2013, s. 575-592.
 40. Nauczyciele prywatnych katolickich szkół powszechnych z polskim językiem wykładowym w powiecie bytowskim i złotowskim w latach 1929-1939 i ich późniejsze losy, [w:] Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI-XX w.) XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Zenon Romanow, Słupsk 2013, s. 115-134.
 41. Działalność inspektora Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy Teodora Lewandowskiego w Złotowie w 1945 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2014, z. 1, s. 5-21.
 42. Aparat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec Armii Krajowej. Casus Klemensa Trzebiatowskiego (1913-1984), „Acta Cassubiana”, t. 16, 2014, s. 71-94.
 43. Wakacyjne Studium Pomorzoznawcze w Koszalinie w latach 1958-1962, „Słupskie Studia Historyczne”, t. 20, 2014, s. 239-256.
 44. Freie Europäische Jugend – tajna organizacja bytowskiej młodzieży kaszubskiej w 1950 r., „Acta Cassubiana, t. 17, 2015, s. 102-118.
 45. Przebieg kryzysu społecznego i politycznego w Słupsku w grudniu 1970 i styczniu 1971 r., „Scripta Historica”, nr 21, 2015, s. 209-237.
 46. Służba Bezpieczeństwa PRL a naukowcy. Przypadek Stefana Rudnika (1935-1996), [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t.3, red. Wojciech Skóra i Paweł Skubisz, Szczecin 2016, s. 723-738.

Znajdziesz nas tutaj