Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Kacper Pencarski

dr Kacper Pencarski

dr Kacper Pencarski, adiunkt, zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Politologii, od 2005 r. pracownik Zakładu Archiwistyki i Studiów Regionalnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym Rozprawę doktorską pt. „Gospodarka miast rejencji koszalińskiej w latach 1918-1938” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zenonan Romanowa obronił w 2013 r. na tymże Wydziale. Tematyka badań prowadzona przez dr. Kacpra Pencarskiego obejmuje zagadnienia związane z historią Pomorza Zachodniego w XIX i XX w. szczególnie w aspekcie politycznym i gospodarczym, a ponadto prowadzi badania związane z archiwistyką w zakresie ewidencji materiałów archiwalnych, w tym materiałów proweniencji pruskiej, jak i dokumentacji audiowizualnej. Autor kilkunastu artykułów naukowych związanych z Pomorzem Zachodnim, jak i z problematyką dotyczącą zasobu archiwalnego krajowej i niemieckiej sieci archiwalnej, a także współautor prac o charakterze monograficznym miast Pomorza Zachodniego (Karlino, Koszalin, Sławno).

W 2009 i 2011 r. uczestnik wymiany międzynarodowej archiwistów (Republika Federalna Niemiec).

W 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora Instytutu Historii i Politologii, zaś od 2015 r. zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Politologii.

 

Wykaz Publikacji :

 1. Pencarski K., Dwudziestolecie międzywojenne, druga wojna światowa, [w:] Dzieje Koszalina. Tom I do 1945 roku, pod red. R. Gazińskiego i E. Włodarczyka, Koszalin 2016, s. 289-354.
 2. Pencarski K., Wstęp do zespołu (zbioru) Urząd Kultury Rolnej w Koszalinie [1867-1918] 1919-1944, Koszalin 2016 (maszynopis w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie).
 3. Pencarski K., Źródła do dziejów Człuchowa z lat 1807-1945 w zbiorach archiwów polskich i niemieckich, „Szkice Człuchowskie” 2016, t. VIII, z. 16-17, s. 91-100.
 4. Chochuł K., Pencarski K., Wstęp do zespołu (zbioru) Akta miasta Słupska 1525-1945, Słupsk 2015 (maszynopis w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie).
 5. Pencarski K.,Aktenverbindungen mit dem Archivbestand „Magistratsakten der Stadt Köslin 1555–1945“ mit dem anderen Archivbeständen in den polnischen und deutschen Archiven, [w:] Findbuch zum Bestand „Magistratsakten der Stadt Köslin 1555-1945”, hrsg. J. Chojecka, Koszalin-Pruszcz Gdański 2015, s. 91-99.
 6. Pencarski K., Materiały drukowane w aktach magistratu w Koszalinie (do 1800 r.). Przyczynek do dziejów akt magistratów Pomorza Zachodniego, [w:] Piśmiennictwo na Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku. Pomorskie Studia Źródłoznawcze 2014, pod red. J. Kosman, Szczecin 2015, s. 55-64.
 7. Pencarski K., Powiązania zespołu „Akta miasta Koszalina” 1555–1945 z innymi zespołami w archiwach polskich i niemieckich, [w:] Inwentarz zespołu „Akta miasta Koszalina” 1555-1945, pod red. J. Chojeckiej, Koszalin-Pruszcz Gdański 2015, s. 81-89.
 8. Pencarski K., Gmach poczty w Człuchowie w świetle dokumentacji Naczelnej Dyrekcji Poczt w Bydgoszczy (Oberpostdirektion Bromberg) i Naczelnej Dyrekcji Poczt w Koszalinie (Oberpostdirektion Köslin) z lat 1886-1920, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie” 2014, nr 16, s. 115-126.
 9. Pencarski K., Gmach poczty w Słupsku w świetle dokumentacji Naczelnej Dyrekcji Poczt w Koszalinie [w:] Szczeciński Informator Archiwalny dedykowany prof. Zygmuntowi Szultce w siedemdziesiąte urodziny, Szczecin 2014, s. 148-157.
 10. Pencarski K., Prawodawstwo prezydium rejencji koszalińskiej wobec szkolnictwa rejencji w latach 1918-1933, [w:] XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI-XX w.), pod red. Z. Romanowa, Słupsk 2013, s. 79-89.
 11. Pencarski K., Problemy społeczne i gospodarcze Darłowa i Sławna w latach 1918-1939, [w:] Historia i kultura ziemi sławieńskiej. Tom XI: Ośrodki miejskie, pod red. J. Sroki i W. Rączkowskiego, Darłowo-Sławno 2013, s. 267-300.
 12. Pencarski K., Problemy ludności Koszalina na tle bazy finansowej miasta i publiczno-prywatnych instytucji obrotu finansowego w latach 1918-1939, [w:] Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961-2011, pod red. J. Chojeckiej, Koszalin – Pruszcz Gdański 2011, s. 91-142.
 13. Pencarski K., Problemy gospodarcze Karlina w latach 1918-1939, [w:] W poszukiwaniu tożsamości historycznej Karlina. Tom I: do 1945 roku / Auf der Suche nach der historischen Identität von Karlino. Band 1.: bis 1945, pod red. A. Chludzińskiego, Karlino – Pruszcz Gdański 2010, s. 149-164.
 14. Pencarski K., Gospodarka mieszkaniowa i komunalna w Koszalinie w latach 1919-1939, „Bałtyckie Studia i Materiały” 2008, nr 1, s. 183-206.
 15. Pencarski K., Podmiejskie budownictwo mieszkaniowe na Pomorzu w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem Słupska, „Materiały do poznania regionalizmu słupskiego” 2007, nr 8, s. 59-73.
 16. Pencarski K., Transport lądowy w Koszalinie w latach 1919-1939, „Rocznik Koszaliński” 2007, nr 35, s. 37-54.
 17. Pencarski K., Skrzypiec K., Podmiejskie budownictwo mieszkaniowe (Kleinsiedlung) w Koszalinie i Słupsku w latach 1919-1925, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie” 2007, nr 8, s. 173-204.
 18. Pencarski K., Obsługa finansów miasta Słupska przez Miejską Kasę Oszczędności w Słupsku (Städtiche Sparkasse Stolp) w latach 1929-1939, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie” 2006, nr 7, s. 211-220.
 19. Pencarski K., Powstanie, rozwój i upadek kolei wąskotorowej w rejencji koszalińskiej, Życie dawnych Pomorzan (III). Materiały z konferencji, Bytów 14-15 października 2004 r., Poznań-Bytów 2006, s. 159-168.
 20. Pencarski K., Przebieg demobilizacji w Koszalinie w latach 1918-1920, [w:] Abiit, non obiit. Studia historyczne pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, pod red. Z. Romanowa, Słupsk 2006, s. 111-122.
 21. Pencarski K., Z dziejów życia politycznego w Koszalinie 1918-1933, „Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie” 2006, nr 4 (za 2004 r.), s. 219-242.
 22. Pencarski K., Dzieje kolei wąskotorowej w mieście Koszalinie i powiecie koszalińskim w latach 1896-1939, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” 2005, nr 25, s. 67-87.
 23. Pencarski K., Z problemów gospodarczych Koszalina w latach 1919-1939, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” 2004, nr 24, s. 183-204.
 24. Pencarski K., Rola potencjału ludnościowego miast Pomorza Zachodniego w oddziaływaniu ośrodków miejskich na strukturę wewnątrzregionalną. Analiza porównawcza dla 1939 roku, „Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie” 2003, nr 3, s. 381-392.
 25. Pencarski K., Norbert Buske, Pommern. Territorialstaat und Landesteil von Preußen. Ein Überblick über die politische Entwicklung. Die Rolle Vorpommerns seit 1945, Schwerin 1997 [recenzja], „Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie” 2003, nr 3, s. 439.
 26. Pencarski K., Wulf-Dietrich von Borcke, Sidonia von Borcke. Die Hexe aus dem Kloster Marienfliess. 1548-1620 [recenzja], „Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie” 2003, nr 3, s. 448-449.
 27. Pencarski K., Wysiedlenie ludności niemieckiej z powiatu słupskiego, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie” 2002, nr 4, s. 111-134.

 

Znajdziesz nas tutaj