Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP

Prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP

Kierownik Zakładu Historii XX wieku.
Zainteresowania badawcze koncentrują się na trzech obszarach: dziejach dyplomacji w XX stuleciu, działalności służb specjalnych w pierwszej połowie XX wieku oraz historii najnowszej Pomorza (Zachodniego i Nadwiślańskiego). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (z wyróżnieniem) uzyskał w 1998 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Tego roku otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych”.
Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 roku na Uniwersytecie Szczecińskim. Podstawą była książka „Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność”, Toruń 2006.
Tytuł profesora otrzymał w 2014 roku.
Od 2015 roku członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Polska Akademia Umiejętności, na badania w Londynie).

Monografie:

 1. Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie w latach 1925-1939. Powstanie i działalność, Słupsk 2001, ss. 295.
 2. Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006, ss. 953.
 3. Placówka w Chojnicach. Z działalności wywiadu polskiego na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym, Słupsk – Chojnice 2006, ss. 247.
 4. Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930 (Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk), Poznań 2011, ss. 368. [Die Tätigkeit der Danziger Niederlassung des polnischen Militärgeheimdienstes in den Jahren 1920–1930 (Westpommern, Ostpreußen und Freie Stadt Danzig)]
 5. Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach. Przyczynek do dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań 2011, ss. 458.
 6. Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach. Przyczynek do dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, (wydanie II, poprawione i uzupełnione) Chojnice 2012, ss. 421.
 7. Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim (część 1), Poznań-Słupsk 2016, ss. 367.
 8. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933, red. Wojciech Skóra, współpraca Piotr Długołęcki, Warszawa 2015.


Redakcje:

 1. Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego, red. W. Skóra, Słupsk 2008, ss. 193.
 2. Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznicę urodzin, red. M. Hejger i W. Skóra, Pruszcz Gdański – Słupsk 2010, ss. 758.
 3. Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 1, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2012, ss. 774.
 4. Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 2, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2015, ss. 765.
 5. Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2016, ss. 780.

 

Artykuły i materiały:

 1. Rozwój i funkcjonowanie wywiadu agenturalnego przy konsulacie RP w Szczecinie w latach 1935-1937, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 4, Słupsk 1995, s. 51-72.
 2. Niemiecki aspekt sprawy zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego, „Słupskie Studia Historyczne” 1997, nr 5, s. 119-138.
 3. Aspekty odzyskania niepodległości przez Polskę, [w:] Ukraina-Polska. Kultura. Wartości. Zmagania duchowe, pod red. R. Drozda, R. Skeczkowskiego, M. Zymomrji, Koszalin 1999, s. 115-132.
 4. Konsulat RP w Szczecinie wobec ludności kaszubskiej powiatów bytowskiego i lęborskiego w latach 1925-1939, [w:] V Konferencja Słowińsko-Kaszubska, pod red. W. Łysiaka, Poznań 1999, s. 117-133.
 5. Trudności związane z uruchomieniem polskiej placówki konsularnej w Szczecinie, „Słupskie Studia Historyczne” 1999 , nr 7, s. 101-123.
 6. Polonia w międzywojennym Szczecinie - „oblężona twierdza”, „wysunięta placówka” czy „nieunikniona asymilacja” ?, [w:] Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur. Część I, pod red. R. Wapińskiego, Gdańsk 2000, s. 276-300.
 7. Oświata polonijna w Szczecinie w świetle dokumentów MSZ Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Miscellanea oświaty polonijnej, red. J. Knopek, Bydgoszcz 2000, s. 45-68.
 8. Kościół katolicki a polscy robotnicy rolni na Pomorzu Zachodnim w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Zeszyty Wiejskie” 2000 (Łódź), z. 2, s. 81-104.
 9. Likwidacja konsulatu polskiego w Szczecinie w 1939 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2000, z. 4, s. 81-94.
 10. Działalność polskiego wywiadu w międzywojennym Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2000, z. 2, s. 91-118.
 11. Miejsce wywiadu w strukturach MSZ II Rzeczypospolitej na przykładzie placówki „Bombaj” w Szczecinie, „Słupskie Studia Historyczne” 2000, nr 8, s. 219-234.
 12. Sprawozdanie polityczne oficera polskiego wywiadu z terenu Pomorza Zachodniego za okres od 15 listopada 1935 do 15 marca 1936 roku, oprac. W. Skóra, „Słupskie Studia Historyczne” 2000, nr 8, s. 295-303.
 13. Ukraińska emigracja na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym (Zarys problematyki), [w:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918-1989), pod red. R. Drozda, Słupsk – Warszawa 2000, s. 72-91.
 14. Rywalizacja portów polskiego obszaru celnego ze Szczecinem w świetle dokumentów MSZ Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Militarne i gospodarcze aspekty polityki morskiej Polski XX wieku, pod red. J. Przybylskiego i B. Zalewskiego, Gdynia 2001, s. 200-224.
 15. Dramat Żydów polskich w międzywojennym Szczecinie na tle polityki polskiej i niemieckiej (1933-1938), [w:] Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur, cz. II, pod red. R. Wapińskiego, Gdańsk 2001, s. 229-253.
 16. Nazwy miejscowości powiatów słupskiego, lęborskiego i bytowskiego w badaniach Konsulatu RP w Szczecinie, [w:] VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim. Pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów, red. W. Łysiak, Poznań 2001, s. 65-74.
 17. Życie codzienne polskich robotników rolnych na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Życie dawnych Pomorzan I, pod red. W. Łysiaka, Bytów-Poznań 2001, s. 189-207.
 18. Miesięczne sprawozdanie polityczne polskiego wywiadu z terenu Pomorza Zachodniego (październik – listopad 1935 roku), „Przegląd Zachodniopomorski” 2001, z. 4, s. 199-211.
 19. Żydzi polscy w międzywojennym Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2002, z. 1, s. 79-104.
 20. Agitacja komunistyczna wśród polskich robotników rolnych na Pomorzu Zachodnim (1927-1932), [w:] Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t.1 (Od zaborów do okupacji 1895-1945), pod red. A. Kołodziejczyka i W. Parucha, Warszawa 2002, s. 407-414.
 21. Organizacje paramilitarne na terenie powiatu słupskiego w 1922 roku w raporcie informatora polskiego wywiadu, „Słupskie Studia Historyczne” 2001, nr 9, s. 325-332.
 22. Czy resort spraw zagranicznychII Rzeczypospolitej był zdominowany przez arystokrację i ziemiaństwo?, [w:] Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur, cz. III,pod red. R. Wapińskiego, Gdańsk 2002, s. 150-175.
 23. Ewolucja struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie opieki nad Polonią (1918-1933), [w:] Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmondowi Gogolewskiemu, pod red. L. Nowaka i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 310-320.
 24. Trudności w organizacji polskiego wywiadu wojskowego na Pomorze Zachodnie i Prusy Wschodnie w latach 1920-1921 (na marginesie działań ekspozytury w Grudziądzu), [w:] Problemy militarne Pomorza w latach 1914-1989, pod red. A. Stachuli, Słupsk 2002, s. 79-92.
 25. Działalność Departamentu Konsularnego MSZ na rzecz Polonii w 1929 roku, [w:] W służbie Polsce i emigracji. Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi, red. L. Nowak i M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 37-43.
 26. Obraz Kaszubów pogranicza polsko-niemieckiego w dokumentach placówek MSZ Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2002, s. 216-237.
 27. Dyplomatyczny i konsularny aspekt polskiej polityki morskiej na Bałtyku w 1937 roku (na marginesie Zjazdu Bałtyckiego w Gdyni), [w:] Polityczne i militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, red. J. Przybylski i B. Zalewski, Gdynia 2002, s. 255-273.
 28. Oddziaływanie polskich władz lokalnych na Kaszubów w Rzeszy w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (zarys problemu), [w:] Polityka regionalna a historyczna i obronna świadomość Polaków. W 80. rocznicę przyłączenia Chojnic do Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Knopek i A. Marcinkowski, Bydgoszcz 2001, s. 125-146.
 29. Ruch komunistyczny wśród polskich robotników rolnych na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym (nowe spojrzenie), [w:] Pamięci historyka polskich kresów Tadeusza Gasztolda, pod red. J. Lindmajera, Słupsk 2003, s. 89-108.
 30. Proces polskich lotników w Słupsku w 1932 roku, [w:] VII Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo-administracja-kultura, pod red. A. Czarnika, Słupsk 2003, s. 124-131.
 31. Ludność kaszubska na terenie rejencji koszalińskiej w świetle dokumentów MSZ II Rzeczypospolitej (aspekty demograficzne i gospodarcze), [w:] Koszalin i Ziemia Koszalińska. Historia i kultura I, pod red. W. Łysiaka, Koszalin 2003, s. 149-170.
 32. Opieka polskiej służby konsularnej nad Polakami za granicą w latach 1933-1939, [w:] Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. M. Szczerbiński i T. Wolsza, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 45-66.
 33. Niemiecka flota w świetle informacji polskiego wywiadu (listopad 1921 r.), „Przegląd Morski” 2003, z. 11, s. 38-51.
 34. Działalność ekspozytury polskiego wywiadu w Grudziądzu w latach 1920-1921, „Zapiski Historyczne” 2003, z. 4, s. 89-108.
 35. Wpływ MSZ na konsolidację elit polonijnych w USA w świetle dokumentów zjazdu konsularnego z 1935 roku, [w:] Kształtowanie się elit polonijnych, pod red. J. Knopka, Bydgoszcz 2003, s. 98-121.
 36. Liczebność, rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w powiecie bytowskim w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Życie dawnych Pomorzan II, pod red. W. Łysiaka, Bytów-Słupsk 2003, s. 233-255.
 37. Słupsk jako „ośrodek antypolskich działań” na Pomorzu Zachodnim w 1921 roku, „Słupskie Studia Historyczne” 2003, nr 10, s. 275-282.
 38. Sytuacja militarna prowincji Pomorze w apogeum wojny polsko-bolszewickiej (lipiec 1920 roku), oprac. W. Skóra, „Przegląd Zachodniopomorski” 2004, z. 1, s. 143-156.
 39. Współdziałanie służby konsularnej II Rzeczypospolitej z wywiadem wojskowym, „Dzieje Najnowsze” 2004, z. 1, s. 21-43.
 40. Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z placówkami Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1918-1939, [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, pod red. J. Farysia, R. Nira, M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 65-80.
 41. Ukraiński Instytut Naukowy w Berlinie (Ukrainisches Wissenschaftliches Institut in Berlin) w świetle polskiej historiografii i materiałów archiwalnych, „Piwdennij Archiw (Istoriczni Nauki)”, t. XVI, Chersoń 2004, s. 258-267. [„Південний Архів”. Історичні Науки, Міністерство Освіти і Науки України, Херсонський Державний Університет, (Херсон), 2004, Випуск 16].
 42. Rekrutacja kadr do służby konsularnej w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), [w:] Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Studia z historii Polski XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie, pod red. W. Hładkiewicza i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 79-102.
 43. Status prawny Żydów – obywateli polskich na terenie prowincji Pomorze w latach 1933-1938, [w:] Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność, red. K. Kozłowski i J. Mieczkowski, Szczecin 2004, s. 29-51.
 44. Początki działalności polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1921), [w:] Pomorze w systemie obrony Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, pod red. T. Kmiecika, Słupsk 2004, s. 21-40.
 45. The Cooperation between the Consular Services of II Republic and Military Intelligence, „The Polish Foreign Affairs Digest” 2004, nr 3, s. 169-205.
 46. Działalność Ukraińców w Prusach Wschodnich w świetle raportu placówki wywiadu polskiego w Królewcu z 1925 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2004, nr 2, s. 195-213.
 47. Liczebność ludności kaszubskiej we wschodnich powiatach prowincji Pomorze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Rocznik Gdański” 2004, z. 1-2, s. 5-31.
 48. Obserwacja konsulatów polskich w Prusach Wschodnich przez niemiecki kontrwywiad (do 1927 roku), „Słupskie Studia Historyczne” 2004, nr 11, s. 261-269.
 49. Oficerowie wojska w służbie konsularnej II Rzeczypospolitej (1926-1939), [w:] Siły zbrojne – polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. P. Kurlendy, J. Romanowicza, A. Rossy i B. Zalewskiego, Toruń 2005, s. 333-352.
 50. Pierwsze lata działalności polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1925), „Zapiski Historyczne” 2005, z. 1, s. 53-80.
 51. Liczebność, rozmieszczenie i stan posiadania Kaszubów w powiecie lęborskim w dwudziestoleciu międzywojennym, „Acta Cassubiana” 2004, t. VI, s. 111-137.
 52. Kaszubi bytowscy i lęborscy w świetle opracowania urzędnika MSZ II Rzeczypospolitej z 1930 roku, „Acta Cassubiana” 2004, t. VI, s. 295-336.
 53. Próba organizacji polskiej dywersji na Pomorzu Zachodnim w 1925 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2005, z. 2, s. 149-163.
 54. Współpraca polskiego wywiadu z placówkami Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1921-1923), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2005, nr 1, s. 109-126.
 55. Biblioteki resortu spraw zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), [w:] Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2001), pod red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 287-298.
 56. Działalność ekspozytury polskiego wywiadu w Chojnicach w 1920 roku, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Włościbórz 13-15 maja 2005 r., pod red. R. Gazińskiego i A. Chludzińskiego, Dygowo-Szczecin 2005, s. 117-130.
 57. Reorganizacja polskiego wywiadu wojskowego podczas zajmowania Pomorza w 1920 r., „Zeszyty Chojnickie” 2005, z. 20, s. 138-147.
 58. Pierwsze miesiące działalności polskiego wywiadu wojskowego w Chojnicach (1920 rok), [w:] Instytucje porządku publicznego na terenie powiatu chojnickiego w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Knopka, Chojnice 2005, s. 76-96.
 59. Działalność placówki polskiego wywiadu przy Konsulacie RP w Budapeszcie w 1936 roku, [w:] Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005), pod red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 99-108.
 60. Życie polityczne Ukraińców na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Życie dawnych Pomorzan III, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2006, s. 169-187.
 61. Glosa do pomorskich podróży Józefa Kisielewskiego (1937-1938), [w:] Abiit, non obiit. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, red. Z. Romanow, Słupsk 2006, s. 161-170.
 62. Działalność Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Berlinie (w świetle dokumentów MSZ II Rzeczypospolitej), [w:] Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, red. H. Kocój, R. Małek i M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 391-402.
 63. Organizacja i działalność wywiadu Frontu Pomorskiego w latach 1919-1920, [w:] Polski wywiad wojskowy 1918-1945, red. P. Kołakowski i A. Pepłoński, Toruń 2006, s. 65-90.
 64. Represje nazistowskie wobec Żydów polskich na Pomorzu Zachodnim w latach 1933-1938, [w:] Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, pod red. M. Jaroszewicza i W. Stępińskiego, Warszawa 2007, s. 271-294.
 65. Z dziejów duszpasterstwa polskiego we Francji (w ocenie służby konsularnej Drugiej Rzeczypospolitej), [w:] Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, t. I, pod red. P. Kurlendy i M. Wołosa, Poznań 2007, s. 127-140.
 66. Glosa do działalności Chojnickiej placówki wywiadu wojskowego w latach 1924-1926,[w:] Rola i znaczenie granicy polsko-niemieckiej na odcinku Chojnickim w II RP, red. J. Knopek, Chojnice 2007,s. 60-83.
 67. Konsekwencje przewrotu majowego w polskiej służbie konsularnej, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, pod red. M. Siomy, Lublin 2007, s. 405-424.
 68. Polacy w Niemczech jako wsparcie działań wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej (wybrane problemy), [w:] Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, pod red. L. Kacprzaka i J. Knopka, Piła 2008, s. 171-190.
 69. Początki działalności konsulatu polskiego w Czerniowcach (1919-1920), [w:] Istoriko-Politiczni Problemi Suczasnowo Switu. Zbirnik Naukowich Statej, t. 17-18, Czerniwci 2008, s. 143-149.
 70. Rozwój polskiej koncepcji działań wywiadowczych wobec Niemiec w latach 1918-1922 (wybrane zagadnienia), [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, pod red. W.B. Łacha przy współpracy T. Gajownika i D. Radziwiłłowicza, Olsztyn 2008, s. 266-280.
 71. Działalność poznańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1924-1928, [w:] Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego, pod red. W. Skóry, Słupsk 2008, s. 121-140.
 72. Działalność polskiej służby konsularnej na terenach Rosji, Ukrainy i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), [w:] Ukraine. Europe. World. The International Collection of Scientific Works Founded in 2008, Issue 1, Ternopil 2008, s. 199-213.
 73. Organizacja i pierwszy okres działalności polskich konsulatów w Harbinie i Władywostoku w latach 1920-1924, [w:] Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, red. A. Furier, Szczecin 2008, s. 75-100.
 74. Żydzi polscy w Niemczech jako element polityki zagranicznej Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1929-1939, [w:] Polska między Wschodem a Zachodem, t. II: W kręgu polityki zagranicznej, red. A. Szczepańska, H. Walczak i A. Wątor, Toruń 2008, s. 121-147.
 75. Pierwszych 40 lat, [w:] Z dziejów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2009, s. 7-19.
 76. Pomorski epizod konfrontacji polskich i niemieckich służb granicznych. Przebieg i skutki prowokacji pod Opaleniem 24 maja 1930 roku, [w:] 80 rocznica powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej, t. II, red. A. Gosławska-Hrychorczuk, Warszawa-Kętrzyn 2008, s. 167-196.
 77. Uwagi o braku rzetelności i profesjonalizmu. W odpowiedzi na recenzję Andrzeja Krzaka, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2009, nr 1, s. 176-192.
 78. Po dwóch stronach barykady. Powiat człuchowski jako teren działalności chojnickiej placówki polskiego wywiadu w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Związki Chojnic i Człuchowa na przestrzeni dziejów, pod red. J. Knopka, Chojnice 2008, s. 45-87.
 79. O starych i nowych błędach w recenzowaniu. W odpowiedzi ppłk. dr. Andrzejowi Krzakowi, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2009, nr 2, s. 174-185.
 80. Działalność placówki polskiego wywiadu wojskowego w Tczewie (lata 1928-1930), „Rocznik Elbląski” 2009, t. XXII, s. 141-171.
 81. Wolne Miasto Gdańsk jako siedziba placówki polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930, [w:], Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznicę urodzin, red. M. Hejger i W. Skóra, Pruszcz Gdański – Słupsk 2010, s. 603-617.
 82. Porwanie kierownika polskiej placówki konsularnej w Kijowie Jerzego Matusińskiego przez władze radzieckie w 1939 r., [w:] Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku, pod red. H. Strońskiego i G. Seroczyńskiego, Olsztyn-Charków 2010, s. 414-437.
 83. Sytuacja materialna Polonii mandżurskiej w 1929 roku (w świetle raportu konsula RP Konstantego Symonolewicza), „Przegląd Orientalistyczny” 2010, nr 3-4, s. 125-140.
 84. Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności Oddziału II SG WP, t. I, red. T. Dubicki, Łomianki 2010, s. 106-174.
 85. Prześladowania Żydów polskich w Elblągu w 1933 roku (w świetle raportów Konsulatu RP w Kwidzynie), „Rocznik Elbląski” 2011, t. XXIII, s. 209-229.
 86. Przygotowania polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do wojny w 1939 roku, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, t. II: Wojsko. Wojna. Jeniectwo, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 53-66.
 87. Działalność polskiego wywiadu wojskowego w międzywojennym Szczecinie (1919-1939), „Przegląd Zachodniopomorski” 2011, nr 1, s. 7-41.
 88. Polskie placówki konsularne w Niemczech we wrześniu 1939 roku, [w:] Z morza i Pomorza. Spojrzenie na wrzesień 1939. Polityka i wojna, red. Andrzej Drzewiecki, Bartłomiej Siek, Toruń 2011, s. 432-457.
 89. Wywiad wojskowy a cywilne instytucje polskie w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939. Inwigilacja, kontrola czy harmonijna współpraca?, [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i studia, red. Andrzej Krzak i Danuta Gibas-Krzak, t. I, Szczecin-Warszawa 2012, s. 187-206.
 90. Jeniec niewypowiedzianej wojny. Casus Adama Biedrzyńskiego, oficera polskiego wywiadu porwanego na Pomorzu w 1930 roku, [w:] Od armii komputowej do narodowej, t. IV, red. W. Rezmer, Toruń 2012, s. 365-396.
 91. Porwania jako element konfrontacji wywiadów Polski i Niemiec na odcinku pomorskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 1, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2012, s. 141-166.
 92. Wprowadzenie, [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 1, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2012. s. 7-14. [współautor – Paweł Skubisz]
 93. Organizacja i działalność służby konsularnej Drugiej Rzeczypospolitej na terenach Rosji, Ukrainy i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), [w:] Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym, red. Janusz Gmitruk, Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa-Siedlce 2012, s. 259-283.
 94. Duszpasterstwo wśród polskich robotników rolnych na terenie pruskiej prowincji Pomorze (w świetle dokumentów MSZ Drugiej Rzeczypospolitej), [w:] Z dziejów chrześcijaństwa, t. II, red. P. Kurlenda i M. Wołos, Poznań 2012, s. 207-234.
 95. Auswärtige Nationalitätenpolitik. Der konsularische Dienst der Zweiten Republik Polen und die nationalen Minderheiten (1918–1939) [Zagraniczna polityka narodowościowa.Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej wobec mniejszości narodowych], „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 2013, nr 62/2, s. 206-232. [w 2012 – 14 pkt.]
 96. Kapitan Czesław Brunner między II Rzeczpospolitą a PRL. Przyczynek do dylematów oficerów wywiadu polskiego w XX wieku, [w:] Wojsko-Polityka-Społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności, red. Jacek Jędrysiak, Daniel Koreś, Grzegorz Strauchold, Krzysztof Widziński, Warszawa 2013, s. 441-463.
 97. Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX wieku [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. R. Majzner, Częstochowa - Włocławek 2013, s. 449-470.
 98. Słupski proces Jana Bauera z 1932 roku jako element działań administracji i mediów Niemiec oraz Polski, [w:] Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI-XX w.). XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Z. Romanow, Słupsk 2013, s. 91-114.
 99. Wywiad II Rzeczypospolitej a zdrada, „Inne Oblicza Historii”, dodatek specjalny do „Wiedza i Życie”, nr 2013/4, s. 48-55.
 100. Działalność polskiego kontrwywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1939. Zarys problematyki, [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. I, red. Zbigniew Nawrocki, Warszawa 2013, s. 116-137.
 101. Działalność polskiego kontrwywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1939. Zarys problematyki, [w:] Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP, red. Z. Nawrocki, Poznań 2014, s. 173-203.
 102. Iwan Iwanowicz Bielanin, wygnaniec rosyjski w Gdańsku. Przyczynek do „międzynarodówki szpiegowskiej” Wolnego Miasta lat 1920-1939, „Studia Historica Gedanensia”, t. V. (Od exsilii do exile. Przymus w migracjach, red. Anna Mazurkiewicz), Gdańsk-Gdynia 2014, s. 306-328.
 103. Szczecin dwudziestolecia międzywojennego w oczach pracowników polskiego MSZ i wywiadu, [w:] Szczecin z oddali. Piąta Konferencja Edukacyjna 30 XI 2012 r., red. Katarzyna Rembacka, Szczecin 2014, s. 69-109.
 104. Szpiegostwo w niemieckich siłach zbrojnych w 1932 roku w świetle sprawozdania kontrwywiadu Ministerstwa Obrony Rzeszy (Reichswehrministerium), [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 2, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2015, s. 289-330. [współautorka – Dagmara Grajczak]
 105. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej – środowisko pierwszych doświadczeń zawodowych Jana Karskiego (1933-1939), [w:] Jan Karski. Misja kompletna, red. Iwona Hofman przy współpracy Kingi Smoleń, Lublin 2015, s. 127-157.
 106. Wprowadzenie, [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 2, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2015, s. 9-16 [współautor – Paweł Skubisz]
 107. Die Tätigkeit des polnischen Nachrichtendienstes in der Freistadt Danzig in den Jahren 1920-1925, [w:] Spione, Betrüger, Geheimoperationen. Fallstudien und Dokumente aus 275 Jahren Geheimdienstgeschichte, red. Jürgen W. Schmidt, Berlin 2015, s. 91-116.
 108. Początki działalności polskiego kontrwywiadu wojskowego na Pomorzu (1919-1921), [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. III, red. Zbigniew Nawrocki, Warszawa 2015, s. 140-162.
 109. „Fall Zychon”. Niemiecki dokument o działalności Jana Henryka Żychonia z 1934 roku, [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2016, s. 347-373.
 110. Wprowadzenie, [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2016, [współautor – Paweł Skubisz], s. 9-22.
 111. Stefan Hazuka (1882-1978) – polski działacz narodowy z Lęborka, „Biuletyn Historyczny (Lęborskie Bractwo Historyczne i Muzeum w Lęborku)” 2015, nr 38, s. 21-39.
 112. Organizacja i główne kierunki działalności Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy (1930-1939), [w:] Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej, red. Stefan Pastuszewski, Bydgoszcz 2015, s. 85-146.
 113. Zatrzymanie polskiego jachtu „Jurand” w Ustce (Stolpmünde) w 1931 roku. Epizod z początków polskiego żeglarstwa morskiego, [w:] Bezpieczeństwo Polski w Europie. Historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Księga dedykowana Profesorowi Bogusławowi Polakowi z okazji 45-lecia pracy twórczej oraz 70-lecia urodzin, red. Zbigniew Danielewicz, Jacek Knopek, Michał Polak, Koszalin 2015, s. 181-197.
 114. Oficerowie wywiadu polskiego na Pomorzu 1919-1939. Sylwetki, kryteria doboru, prawidłowości, [w:] Kadry decydują o wszystkim. Studia z zakresu biografistyki wojskowej, red. Jacek Jędrysiak, Daniel Koreś, Grzegorz Strauchold i Krzysztof Widziński, Wrocław 2015, s. 91-123.
 115. Placówki MSZ Drugiej Rzeczypospolitej w Harbinie w latach 1920-1941 na tle dziejów Chin i Mandżurii (Mandżukuo). Szkic do problemu, [w:] Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu w 45 lecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2016, s. 677-717.
 116. „My, niżej podpisani jesteśmy Polakami“. Deklaracja Kaszubów powiatu bytowskiego z 1922(?) roku i zabiegi o przyłączenie tej ziemi do Polski, [w:] Kaszubi-Pomorze-Gdańsk. W kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. Rocznicy Urodzin, red. C. Obracht-Prondzyński, T. Rembalski, K. Lewański, Gdańsk 2016, s. 280-310.

Znajdziesz nas tutaj