Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP

Dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP

Data i miejsce zdobycia kolejnych stopni i tytułów naukowych:

  • tytuł naukowy magistra historii, specjalność nauczycielska - Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, 1992 r.,
  • trzyletnie zawodowe studia licencjackie w zakresie specjalności języka niemieckiego - Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, 1995 r.,
  • stopień doktora Nauk Humanistycznych w zakresie Historii, nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego w 2001 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Stosunki prawnopubliczne między państwem Piastów a Cesarstwem Rzymskim w latach 1032 - 1102," (promotor: prof. dr hab. Jerzy Hauziński, recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Jasiński i prof. dr hab. Błażej Śliwiński),
  • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia średniowieczna, nadany uchwałą Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w 2015 r., na podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919 – 962” (recenzenci: prof. dr hab. Marek Cetwiński, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, prof. dr hab. Mateusz Goliński),

 

Artykuły:

 

1. Wizja stosunków prawnych polsko – niemieckich Brunona z Kwerfurtu, Słupskie Studia Historyczne, 7: 1999, s. 9 – 25,

2. Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Słupskie Studia Historyczne, 7: 1999, s. 239 - 254,

3. Jerzy Strzelczyk, Otton III, Wrocław 2000, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 259, Słupskie Studia Historyczne, 8: 2000, s. 323 – 325,

4. Koronacje królewskie Bolesława Chrobrego w 1000 i 1025 roku, Słupskie Studia Historyczne, 9: 2001, s. 259 – 288,

5. Polsko – czeski konflikt o Śląsk w ostatnim dziesięcioleciu XI w., Biskupi, Lennicy, żeglarze. Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, 9: 2003, s. 255 – 272,

6. Kontakty Mieszka II z opozycją lotaryńską, Kondotierzy, rajcy, żupani. Studia z Dziejów Średniowiecza, 11: 2005, s. 373 – 390,

7. Związek Lucicki – między Polską a cesarstwem do 1002 r., Slavia Antiqua, 47: 2006, s. 17 – 48,

8. Okoliczności jedynej wyprawy Mieszka II na Saksonię w 1028 r., Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy. Studia z Dziejów Średniowiecza, 12: 2006, s. 267 – 281,

9. Uwagi nad ustrojem Związku Lucickiego, Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy. Studia z Dziejów Średniowiecza, 13: 2007, s. 269 – 282,

10. Relacja roczników altajskich o księciu pomorskim Zemuzile, Średniowiecze polskie i powszechne, 4: 2007, s. 74 – 92,

11. W sprawie stosunków publicznoprawnych między Polską a cesarstwem we wczesnym średniowieczu. Odpowiedź Gerardowi Labudzie, Czasopismo Prawno – Historyczne, 59: 2007, z. 2, s. 377 – 399,

12. Ponownie o stosunkach publicznoprawnych między Polską a cesarstwem we wczesnym średniowieczu. W odpowiedzi D. A. Sikorskiemu, Studia Historica Slavo – Germanica, 27: 2006/2007 (2008), s. 411 – 423,

13. Postawa Związku Lucickiego w konfliktach Polski i cesarstwa w XI w., Kaci, święci, templariusze. Studia z Dziejów Średniowiecza, 14: 2008, s. 311 – 326,

14. Słowiańszczyzna w Wipona „Czynach cesarza Konrada II”, Słupskie Studia Historyczne, 14: 2008, s. 9 – 26,

15. Pomorska polityka Piastów w X i XI w., Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze. Studia z Dziejów Średniowiecza, 15: 2009, s. 221 – 240,

16. Europejskie tło polityczne poselstwa bułgarskiego do Ottona I w 973 r. – referat wygłoszony na konferencji pt. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Bułgaria w polskiej przestrzeni badawczej. UMW Olsztyn, 11 czerwca 2010, (11 stron maszynopisu), wydruk w Słupskich Studiach Historycznych, 17: 2011, s. 31 – 42,

17. Okoliczności wojny Ludwika Pobożnego z Bułgarami w latach 827 – 829, Studia z Dziejów Średniowiecza, 20: 2016, s. 239 – 250,

Rozdział w monografii:

1. Kwestia trybutu śląskiego w XII w., [w:] Abiit, non obiit. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, Słupsk 2006, s. 13 – 28,

2. Ród i związki rodzinne Brunona z Kwerfurtu, [w:] Bruno z Kwerfurtu. Osoba – dzieło – epoka, Pułtusk 2010, s. 227 – 240,

3. Pomorzanie – poganie czy apostaci? Krótki przyczynek do kroniki Galla Anonima, [w:] A Pomerania ad ultimas terras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas – Szultce w sześćdziesiątą piąta rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Słupsk 2011, s.219 – 222,

4. Akty barbarzyństwa chrześcijańskiej dynastii Piastów na tle Przemyślidów i Rurykowiczów do końca XI w. (The acts of barbarity in the Christian dynasty of Piasts, the Přemyslids and the Rurykids by the end of XI century), w: Barbarzyńcy u bram. Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. Nauk. M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2012, s. 186 – 202,

5. The acts of barbarity in the Christian dynasty of Piasts, the Přemyslids and the Rurykids by the end of 11 century, in: Barbarians at the gates. Mare integrans. Studies on the history of the shores of the Baltic Sea, Toruń 2013, s. 145 – 161, (patrz punkt 4),

6. sasi – w poszukiwaniu ojczyzny w świetle kroniki Widukinda z Korbei, [w:] Migracje. Podróże w dziejach. Starożytność i średniowiecze. Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. Nauk. M. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2015, s. 131 – 145,

7. Poselstwo Ottona I do cesarza bizantyńskiego Nicefora II Fokasa w 968 r. w świetle relacji Liudpranda z Cremony, [w:] Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, Słupsk 2016, s. 127 – 137,

Monografie:

1. Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963 – 1102, Słupsk/Gdańsk 2003,

2. Wipon, Chwalebne czyny cesarza Konrada II, tłum. E. Milkamanowicz, wstęp (s. IX – XXVI) i opracowanie przypisów J. Sochacki, Kraków 2005,

3. Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego 919 – 962, Słupsk 2014,

4. Szkice źródłoznawcze do dziejów Niemiec we wczesnym średniowieczu (Kontynuator Reginona, Żywot starszy i młodszy królowej Matyldy), Słupsk 2014,

5. Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963 – 1102, Wodzisław Śląski 2014 (wyd. II, z aneksem),

6. Początki Państw. Niemcy, Poznań 2016

Znajdziesz nas tutaj