Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

prof. dr hab. Piotr Kołakowski, prof. zw. AP

Prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski (1966 r.) - kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, w latach 2008-2016 członek Senatu Akademii Pomorskiej. Jako pierwszy absolwent studiów historycznych słupskiej uczelni przeszedł drogę naukową od magistra do profesora zwyczajnego. W roku 2000 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie w 2009 r. habilitował się. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora, a rok później - profesora zwyczajnego.

Zainteresowania badawcze prof. Kołakowskiego obejmują zagadnienia dotyczące problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa polskiego w XX w., polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, po kwestie dotyczące organizacji i działalności służb specjalnych innych państw.

Szczególne miejsce w dotychczasowym dorobku naukowym prof. Kołakowskiego zajmuje monografia Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, Warszawa 2007 (II wydanie 2009). Praca jest pierwszym w historiografii polskiej (a także czeskiej) tak kompleksowym opracowaniem zagadnień dotyczących polsko-czechosłowackich stosunków bilateralnych w dwudziestoleciu międzywojennym. W roku 2010 została ona nominowana do nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowionej przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i znalazła się w gronie ośmiu najlepszych książek poświęconych dziejom Europy Środkowej.

Za nie mniej istotną w dorobku prof. Kołakowskiego należy uznać monografię Pretorianie Stalina. Sowieckie służby wywiadu i bezpieczeństwa na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2010, w której autor zmierzył się z wyjątkowo trudnym zadaniem przedstawienia zakresu i zasad funkcjonowania służb specjalnych Związku Sowieckiego na ziemiach polskich nie tylko w czasie II wojny światowej, ale również w okresie międzywojennym. O wadze poczynionych ustaleń świadczyć może fakt, iż powołują się na nie nie tylko badacze polscy, ale również historycy rosyjscy w Enciklopediji wojennoj razwiedki Rosii, Moskwa 2004. Badania nad tymi zagadnieniami zaowocowały także współpracą z niemieckimi historykami. Jej efektem są publikacje w zbiorach materiałów: Die polnische Heimatarmee, Monachium 2003 i Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939-1945, Osnabruck 2012.

Kolejna ważną monografią w dorobku prof. Kołakowskiego jest Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012. W ten sam nurt zainteresowań badawczych wpisuje się wydane w 2015 roku opracowanie poświęcone mjr. Jerzemu Sosnowskiemu.

O wielokierunkowości badań prowadzonych przez prof. Kołakowskiego świadczą także opracowane przez niego we współpracy z innymi historykami zbiory dokumentów, dotyczące ważkich obszarów i zagadnień z dziejów Polski. Aktywność naukowa prof. Piotra Kołakowskiego przejawia się także udziałem w licznych konferencji naukowych (również o zasięgu międzynarodowym).

 

Wykaz Publikacji :

 1. NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2002
 2. Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo- polityczne 1918-1939, Warszawa 2007 ( Warszawa 2009 wydanie II uzupełnione i poprawione)
 3. Pretorianie Stalina. Sowieckie służby wywiadu i bezpieczeństwa na ziemiach polskich 1939-1945, (wydanie II uzupełnione i poprawione) Warszawa 2013
 4. Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012
 5. Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego, Warszawa 2015 (współautor A. Krzak) 

 

Zbiory dokumentów:

 1. Polityka morska państw bałtyckich i skandynawskich w świetle referatów polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych na zjazd bałtycki w Gdyni w 1937 r. (współautorstwo A. G. Dąbrowski), Słupsk 2004
 2. Przewrót majowy w świetle dokumentów wywiadu, dyplomacji i organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej (współautor A. Pepłoński), Słupsk 2008
 3. Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938 (współautor R. Techman), Słupsk 2010
 1. Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór dokumentów (współautor R. Techman), Słupsk 2013


Redakcje materiałów:

 1. Afera Rana. Zatrzymanie por. Stefana Kasperskiego przez kontrwywiad sowiecki(współautor R. Kuśnierz), Kraków 2014
 2. Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Toruń 2006
 3. Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej.Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2011
 4. Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2014 

 

Inne publikacje:

 1. Działalność sowieckich służb specjalnych na ziemiach polskich 1939-1945, „Przegląd Wschodni” 2000, nr 3
 2. Współpraca Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza ze służbami wywiadowczymi ZSRR, „Klio” (St. Petersburg), 2000, nr 2
 3. Działalność służb informacyjnych PPR i GL-AL przeciwko Polskiemu Podziemiu Niepodległościowemu, w: Ziemie Odzyskane pod wojskową administracją radziecką po II wojnie światowej. Materiały z konferencji pod red. S. Łacha, Słupsk 2000
 4. Metody i cele działania sowieckich grup wywiadowczo-dywersyjnych na terenie Polski 1941-1945, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska” (Białystok) 2000, nr 13
 5. Z działalności sowieckiego wywiadu wojskowego przeciwko II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze”, 2000, nr 4
 6. Rozpoznanie przez sowiecki wywiad niemieckich przygotowań na ziemiach polskich do agresji na ZSRS, „Słupskie Studia Historyczne”, 2001, nr 9
 7. NKWD-NKGB wobec polskiego podziemia na Kresach Wschodnich 1944-1945, „Zeszyty Historyczne” (Paryż), 2001, nr 136
 8. Sowiecki kontrwywiad w walce z polskim ruchem oporu 1944 - 1945, „Przegląd Wojskowo-Historyczny”, 2001, nr 1
 9. Die Unterwanderung des polnischen Untergrundes durch den Nachrichtendienst und Sicherheitsapparat der UdSSR 1939 bis 1945, w: Die polnische Heimatarmee, pod red. B.Chiari , München 2003
 10. Manewry floty niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1924 r. na Morzu Bałtyckim w świetle informacji polskiego wywiadu, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2003, nr 2
 11. Lotnictwo czechosłowackie w okresie międzywojennym w świetle raportów polskich attaches wojskowych w Pradze, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska” Białystok 2004, nr 17W
 12. Wojska Polskiego w Krakowie, „Słupskie Studia Historyczne” 2004, nr 11
 13. Instrukcja ogólna dla attaches wojskowych z 10 listopada 1920 roku, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2005, z. 151
 14. Polsko-czechosłowacka współpraca wywiadowcza w latach 1940-1941
 15. w świetle sprawozdań Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie (współautor A. Pepłoński), „Przegląd Wojskowo - Historyczny”, 2005, nr 4
 16. Działalność attaché wojskowego ppłk. Ścieżyńskiego w Pradze w latach 1921–1922, w: Polski wywiad wojskowy 1918-1945.Materiały pod. red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Toruń 2006
 17. Działalność placówki wywiadowczej Oddziału II Sztabu Głównego WP „Olaf” w Pradze w latach 1930-1934, „Przegląd Wschodni” 2007, nr 4
 18. Kwestia ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918 -1935, „Słupskie Studia Historyczne” 2007, nr 13
 19. Działalność polskiego wywiadu przeciwko Czechosłowacji pod koniec lat trzydziestych. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością, Wrocław, 4-6 listopada 2004, pod red. P. Blazka, P. Jaworskiego, Ł. Kamińskiego, Warszawa 2007
 20. Sprawozdanie kpt. Wojciecha Lipińskiego z działalności Oddziałów Bojowych na Śląsku Zaolziańskim od 21 do 29 września z 4 października 1938 roku, „Studia Historyczne” 2007, nr 1
 21. Czeskie działania dywersyjno-sabotażowe przeciwko Polsce jesienią 1938 r., „Słupskie Studia Historyczne” 2007, nr 13
 22. Instrukcja ogólna dla attaches wojskowych z 23 sierpnia 1922 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2007, nr 1
 23. NKWD na ziemiach polskich – mechanizm zbrodni. Materiały konferencji Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu. Polska-Małopolska-Podhale, 1945 – 1956, 11 marca 2007, pod. red. R. Kowalskiego, Nowy Targ 2008
 24. Uwagi i spostrzeżenia mjr. Feliksa Ankersteina z 1940 r. dotyczące przygotowań i działań dywersyjnych Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 1
 25. „Laboratorium” – komórka analityczna marszałka Józefa Piłsudskiego, „Słupskie Studia Historyczne”, 2010, nr 16
 26. From the historyk of German sabotage on the territory of the Silesian Province In August 1939, „Zeszyty Naukowe” Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 2010, nr 2 (współautor A. Szymanowicz)
 27. Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne (styczeń 1934 – czerwiec 1938), w: A Pomerania ad ultimas teras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w 65 rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej,pod red. J. Sochackiego, A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2011
 28. Polski wywiad wojskowy wobec wydarzeń z marca 1939 roku, w: Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2011
 29. Avantgarde der Revolution - Der NKWD in den polnischen Ostgebieten, w: Gewaltund Alltag im besetzten Polen 1939-1945, pod red. J. Boehlera, S. Lehnstaedta, Osnabrueck 2012
 30. Zajęcie Sudetów przez wojska niemieckie w 1938 r. w świetle informacji polskiego wywiadu wojskowego, w: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość. Materiały i studia, T.I, pod red. A. Krzaka i D. Gibas-Krzak, Szczecin 2012
 31. Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 r., „Słupskie Studia Historyczne” 2012, nr 18 Działalność placówki wywiadowczej „Lecomte” Oddziału II Sztabu Głównego WP w Paryżu 1936-1939 „Dzieje Najnowsze” 2012, nr 3
 32. Przywileje i uprawnienia attaches wojskowych morskich i powietrznych państw obcych w Polsce. Instrukcja Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego z 18 maja 1934 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 3
 33. Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w dobie Locarno, w: „Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy…” Studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata z okazji 70-lecia profesora doktora habilitowanego Wiesława Wróblewskiego, pod red. A. Aksamitowskiego, P. Zając, Szczecin 2012
 34. Manewry niemieckiej marynarki wojennej na Morzu Bałtyckim 20-26 wrześnie 1937 r. w świetle informacji polskiego wywiadu wojskowego, „Przegląd Morski” 2012, nr 2
 35. Zwalczanie szpiegostwa niemieckiego i sowieckiego przez polski kontrwywiad wojskowy pod koniec lat dwudziestych w: Kontrwywiad II RP (1914)1918 - 1945 (1948), T.I pod red. Z. Nawrockiego, Warszawa 2013
 36. Organizacja i działalność Ekspozytury nr 4 w Katowicach Oddziału II WP, w: Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2014
 37. Sprawa dezercji do Mandżurii naczelnika Zarządu NKWD Kraju Dalekowschodniego Gienricha Luszkowa w połowie 1938 r., w: Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2014 - (współautor)
 38. Współpraca Straży Granicznej z Oddziałem II Sztabu Głównego WP w dokumentach Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG z lat 1936-1937, w: Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2014 – (współautor)
 39. Dokument Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego o sytuacji wojskowo-politycznej w Niemczech hitlerowskich pod koniec czerwca 1939 r., w: Wywiad i kontrwywiad II RP t. IV, pod red. T. Dubickiego, Łomianki 2014
 40. Zwalczanie szpiegostwa sowieckiego przez polski kontrwywiad w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys problematyki w: Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948) t. IIIpod red. Z. Nawrockiego, Emów 2015

Znajdziesz nas tutaj